Szybki kontakt
95 759 63 45

Klienci Instytucjonalni

Dla Klientów ceniących swój czas i pieniądze oraz tych którzy oczekują wygodnych rozwiązań proponujemy usługę Internet Banking, która daję możliwość zdalnego zarządzania swoimi finansami przez Internet.

Korzyści płynące z posiadania Internet Bankingu:

 • nieograniczony dostęp do rachunku – o dowolnej porze, z dowolnego miejsca,
 • możliwość zlecenia przelewu przez 24h/dobę,
 • możliwość zlecenia przelewu natychmiastowego (Express Elixir) – zlecenie on-line środki trafiają na rachunek beneficjenta po kilkunastu sekundach,
 • możliwość zlecenia realizowania tzw. zlecenia stałego,
 • możliwość doładowania telefonu,
 • możliwość wygenerowania wyciągów według potrzeb klienta.

Bank, kierując się rosnącymi potrzebami swoich klientów, w szczególności w zakresie mobilności, udostępnia usługę Internet Banking na urządzeniach typy smartfon czy tablet – patrz Usługi mobilne – aplikacja Nasz Bank

Aplikacja mobilna Nasz Bank jest rozszerzeniem usługi Internet Banking, a jej zadaniem jest umożliwienie korzystania z dostępu do rachunków poprzez urządzenia mobilne typy smartfon lub tablet.

Możliwości aplikacji są niemalże tożsame jak w przypadku pracy z wykorzystaniem komputera. Klient ma możliwość 24h/dobę:

 • sprawdzić stan swoich rachunków,
 • sprawdzić historię obrotów na rachunkach,
 • zlecić realizację przelewu, w tym zaczytać treść przelewu z QR kodu,
 • zlecić realizację przelewu natychmiastowego (Express Elixir) – zlecenie on-line – środki trafiają na rachunek beneficjenta już po kilkunastu sekundach,
 • doładować telefon.

Dodatkowym atutem aplikacji jest możliwość wygodnego i bezpiecznego autoryzowania składanych zleceń, gdyż aplikacja zapewnia tzw. silne uwierzytelnienie.

Dokumenty:

KANTOR WALUTOWY SGB

Usługa umożliwiająca szybką i bezpieczną wymianę waluty po atrakcyjnym kursie z wykorzystaniem bankowości elektronicznej.

 

Zalety usługi:

 • wymiana waluty w czasie rzeczywistym (tryb online) 7 dni w tygodniu, 24h/dobę
 • atrakcyjne kursy walutowe oparte bezpośrednio o kwotowania rynkowe
 • intuicyjny serwis transakcyjny
 • wyjątkowo wygodny sposób wymiany – bez wychodzenia z domu z wykorzystaniem komputera, tabletu czy telefonu
 • brak dodatkowych opłat /usługa świadczona jest w ramach opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR)/
 • możliwość zlecenia transakcji wymiany z datą przyszłą, po założonym kursie

 

Aby skorzystać z usługi należy:

 • posiadać konto złotówkowe,
 • posiadać co najmniej jedno spośród oferowanych kont walutowych (EUR, GBP, USD),
 • mieć aktywny dostęp do bankowości elektronicznej.

 

Bank różnicuje oferowane kursy walut pomiędzy transakcje zlecone do realizacji:

 • w podstawowych godzinach świadczenia usługi tj. w dni robocze, w godzinach pomiędzy 9:00 a 15:30;
 • w rozszerzonych godzinach świadczenia usługi tj.
  – dni robocze w godzinach innych niż w podstawowe godziny świadczenia usługi
  – całodobowo we wszystkich dniach nieroboczych

 

 

Zlecając wymianę w godzinach podstawowych Klient uzyskuje korzystniejszy kurs waluty niż przy wymianie realizowanej w godzinach rozszerzonych.

Bank oferuje wymianę pomiędzy: PLN a EUR, GBP i USD

 

Regulamin i instrukcja użytkownika

Dogodna forma zarządzania swoimi środkami poprzez usługę SMS Banking. Po otrzymaniu środków na rachunek Klient otrzymuje na telefon komórkowy wiadomość SMS w treści której znajduje się kwota jaką został uznany rachunek jak również stan wolnych środków do dyspozycji Klienta.

Klient ma prawo wyboru komunikatów, które otrzymuje przez SMS Banking:

 • zmiana salda,
 • otrzymanie wpłaty,
 • saldo codziennie o wskazanej godzinie,
 • komunikaty Banku.
 • Bank pobiera opłaty za czynności związane z SMS w wysokości określonej w obowiązującej taryfie opłaty i prowizji.

1. Rachunek bieżący

Służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza . Pozwala on na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków poprzez gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenia z kontrahentami. Rachunek bieżący mogą założyć osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki budżetowe, fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty, organizacje społeczne i polityczne itd. Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu i gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny(BFG).

Korzyści z posiadania rachunku bieżącego:

 • przeprowadzanie rozliczeń w systemie Internet Banking dla firm lub Home Banking,
 • możliwość skorzystania z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
 • zagospodarowanie nadwyżek finansowych w formie lokat terminowych,
 • możliwość złożenia zlecenia stałego bądź polecenia zapłaty,
 • korzystanie z międzynarodowej karty płatniczej za pomocą której można pobrać gotówkę w bankomacie, zapłacić w sklepach zarówno w kraju jak i za granicą.

2. Rachunek pomocniczy

Otwierany dla posiadaczy rachunku bieżącego na określone cele i służący do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych. Środki gromadzone na rachunku podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego(BFG).

3. Rachunek lokaty terminowej

Służy do przechowywania wolnych środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony z Bankiem. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 1000,00 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym i stałym oprocentowaniu na okresy ustalone z posiadaczem rachunku. Wysokość oprocentowania zależna jest od zdeklarowanego i dotrzymanego przez posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczone są za okres deponowania zgodny z podpisaną umową.

Korzyści z posiadania lokaty terminowej:

 • brak opłat za prowadzenie rachunku,
 • bezpieczeństwo zdeponowanych środków – BFG,
 • możliwość negocjacji stóp procentowych w siedzibie banku.

Dokumenty i druki

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadania zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy firmy i uzależniona od: a) efektywności działalności gospodarczej, b) wysokości i częstotliwości obrotów, c) poziomu zdolności kredytowej, d) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, e) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu,
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do lat 3-ch,
 • nieodnawialny – nie podlega ponownemu wykorzystaniu,

Zalety produktu:

 • finansowanie dowolnych potrzeb firmy (z wyłączeniem inwestycji),
 • korzystny okres spłaty,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału,
 • możliwość spłaty całości lub części kapitału kredytu przed terminem wymagalności bez konsekwencji finansowych.

Dokumenty i druki

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadania zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Rzepinie,
 • ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy firmy i uzależniona od: a) efektywności działalności gospodarczej, b) wysokości i częstotliwości obrotów, c) poziomu zdolności kredytowej, d) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, e) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu,
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do lat 3-ch,
 • odnawialny w okresie obowiązywania umowy każdą dokonaną spłatę kapitału można ponownie wykorzystać.

Zalety produktu:

 • finansowanie dowolnych potrzeb firmy,
 • korzystny okres spłaty,
 • możliwa jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu obowiązywania umowy,
 • przed końcem okresu kredytowania możliwe uzyskanie nowego kredytu bez konieczności dokonania spłaty obecnie wykorzystanej kwoty kredytu – „odnowienie kredytu”,
 • możliwe zwiększenie kwoty kredytu przy „odnowieniu kredytu”.

Dokumenty i druki

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie stałych nakładów związanych z prowadzeniem działalności w tym:

 • zapasy o charakterze stałym
 • należności o charakterze stałym
 • inne potrzeby związane z prowadzeniem działalności

Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadania zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy firmy i uzależniona od: a) wysokości i częstotliwości obrotów, b) poziomu zdolności kredytowej, c) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, d) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu,
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do lat 3-ch,
 • odnawialny – każdy wpływ na rachunek jest zaliczany jest na spłatę powodując odnowienie kredytu o kwotę dokonanej spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania, aż do wygaśnięcia umowy.

Zalety produktu:

 • korzystny okres spłaty,
 • możliwa jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu obowiązywania umowy,
 • przed końcem okresu kredytowania możliwe uzyskanie nowego kredytu bez konieczności dokonania spłaty obecnie wykorzystanej kwoty kredytu – „odnowienie kredytu”,
 • możliwe zwiększenie kwoty kredytu przy „odnowieniu kredytu”.

Dokumenty i druki

Kredyt może być przeznaczony na doraźne finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych – płatności zobowiązań z tytułu np. wynagrodzeń i pochodnych
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadania zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Rzepinie,
 • ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy firmy i uzależniona od: a) efektywności działalności gospodarczej, b) wysokości i częstotliwości obrotów, c) poziomu zdolności kredytowej, d) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, e) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu,
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do 90 dni,
 • nieodnawialny – częściowa lub całkowita spłata nie daje możliwości ponownego wykorzystania

Zalety produktu:

 • umożliwia unikanie zatorów płatniczych (poprawia płynność),
 • możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez konsekwencji finansowych.

Dokumenty i druki

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest w oparciu o: a) aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, b) ocenę zdolności kredytowej, c) rodzaj i wartość proponowanego zabezpieczenia spłaty kredytu, d) celowość/efektywność przedsięwzięcia, e) poziom ryzyka kredytowego.
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do 15 lat,
 • nieodnawialny – nie podlega ponownemu wykorzystaniu,
 • wymagany udział środków własnych klienta w inwestycji na poziomie 20%, przy czym w uzasadnionych przypadkach bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić

Zalety produktu:

 • finansowanie dowolnych inwestycyjnych potrzeb firmy w tym spłata kredytów w innych bankach,
 • korzystny okres spłaty,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału – do 12 miesięcy,
 • możliwość spłaty całości lub części kapitału kredytu przed terminem wymagalności bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Dokumenty i druki

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie realizacji przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta czyli klienta, który ubiega się lub, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej, przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków,
 • przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego,
 • przy udzielaniu kredytu mają zastosowanie przepisy określające zasady udzielania wsparcia ze środków funduszy pomocowych, zawarte w dokumentach programowych związanych z funduszami pomocowymi, w szczególności uszczegółowienia do programów, rozporządzenia wykonawcze oraz dokumenty konkursowe,
 • przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta.

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest w oparciu o: a) aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, b) ocenę zdolności kredytowej, c) zasady poszczególnych programów pomocowych, d) rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu
 • kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (ta część kosztów, na podstawie których instytucja kontraktująca określa wielkość dofinansowania) gdy kredytobiorca jest płatnikiem VAT – kredytowana jest wartość netto (z wyłączeniem VAT)
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do 5 lat – okres może zostać wydłużony, jeśli jest to zgodne z zasadami programu
 • nieodnawialny – nie podlega ponownemu wykorzystaniu,
 • wymagany udział środków własnych klienta w inwestycji na poziomie 20%, przy czym w uzasadnionych przypadkach bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić,

Zalety produktu:

 • umożliwienie realizacji inwestycji z udziałem funduszy pomocowych,
 • korzystny okres spłaty,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału, której okres ustalany jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji
 • możliwość spłaty całości lub części kapitału kredytu przed terminem wymagalności bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Dokumenty i druki

 

Bank oferuje szeroką gamę kart płatniczych, jeśli nie lubisz nosić gotówki wybierz naszą kartę:

Maestro

Karta otrzymywana na wniosek klienta bez skomplikowanych formalności, możesz również wskazać osobę której będzie wydana dodatkowa karta. Dzięki Maestro masz całodobowy dostęp do Twoich pieniędzy w kraju i za granicą. Bezpłatnie wypłacasz pieniądze z sieci bankomatów SGB i BPS. Transakcje dokonywane przy użyciu karty Maestro są potwierdzane PIN–em lub podpisem, w każdej chwili możesz sprawdzić stan swojego rachunku w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej a w przypadku zagubienia karty możesz ją zablokować przez cała dobę.

Visa Elektron / Visa Elektron payWave / Visa młodzieżowa

Funkcjonalna i nowoczesna karta debetowa umożliwiająca wypłatę gotówki i realizację transakcji bezgotówkowych również w formie zbliżeniowej do kwoty 50,00 zł . Dzięki tej karcie Posiadacz ma swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez cała dobę, bezpłatnie wypłaca gotówkę z bankomatów sieci SGB i BPS oraz ma kontrolę nad finansami poprzez możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej a w przypadku zagubienia karty możesz ją zablokować przez cała dobę.

Rachunki bieżące i terminowe prowadzone w walutach wymienialnych USD; EURO; GBP. Dowolna forma wpłat i wypłat z rachunku, możliwość dokonywania rozliczeń międzynarodowych i nieograniczony dostęp do środków na rachunku.

Jeśli posiadasz telefon komórkowy w sieci:

 • Diallo
 • Heyah
 • Orange
 • Plus na kartę
 • Polsat cyfrowy
 • T-mobile na kartę
 • Play
 • wRodzinie
 • nju Mobile
 • Virgin Mobile
 • Lycamobile

możesz doładować konto dowolnego telefonu komórkowego za pośrednictwem Internet banking dla firm. Za usługę doładowania nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata a telefon zostaje automatycznie zasilony wybraną kwotą doładowania, która obciąży państwa rachunek w naszym Banku.

Szanowni Klienci,
rozumiejąc trudną sytuację w jakiej się Państwo znaleźliście pragniemy poinformować, że Bank Spółdzielczy w Rzepinie opracował specjalną procedurę COVID, w oparciu o którą zarówno osoby fizyczne jak i firmy dotknięte skutkami zagrożenia epidemicznego, związanego w wystąpieniem koronawirusa SARS-Cov-2, mogą ubiegać się o odroczenie spłat rat zobowiązań kredytowych zaciągniętych w naszym Banku.
Aby w tych trudnych chwilach nie obciążać dodatkowo Państwa finansów informujemy, że Bank nie pobiera żadnych opłat zarówno za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku dotyczącego odroczenia spłat jak również za odpowiednie zmiany w umowie o kredyt.

1. Osoby fizyczne mogą wnioskować o:
a) prolongatę rat kapitałowych na okres max do 30.09.2020 r. włącznie,
b) prolongatę rat kapitałowo-odsetkowych na okres max do 30.09.2020 r. włącznie
c) przesunięcie terminu odnowienia kredytu/limitu w ROR na okres max do 30.09.2020 r. (nie dotyczy automatycznych odnowień co 12 miesięcy)

2. Osoby prawne mogą wnioskować o:
a) prolongata rat kapitałowych na okres max do 30.09.2020 r. włącznie,
b) prolongatę rat kapitałowo-odsetkowych na okres max do 30.09.2020 r. włącznie,
c) przesunięcie terminu odnowienia kredytu na dzień maksymalnie 30.09.2020 r.

Podstawą do podjęcia przez Bank decyzji o zawieszeniu spłat kredytu będzie złożony przez Klienta wniosek, który można złożyć za pośrednictwem tradycyjnej poczty jak również poczty elektronicznej (skan lub czytelne zdjęcie).

Kroki jakie należy podjąć w celu skutecznego wnioskowania o odroczenie spłat rat kredytu:

Ważne informacje:
1) wszystkie dokumenty należy kierować na dedykowany adres mailowy tj. covid@poczta.bsrzepin.pl
2) bardzo ważnym jest aby we wniosku szczegółowo opisać uzasadnienie – jaki wpływ ma lub miał stan zagrożenia epidemicznego związanego z wystąpieniem koronawirusa na sytuację finansową klienta skutkująca koniecznością wnioskowania o prolongatę w spłacie kredytu

Pliki do pobrania:


Zastrzeganie kart:

Numery telefonów dostępne całą dobę:

 • 22 / 515 31 50
 • +48 22 / 515 31 50 (dla dzwoniących z zagranicy)

©2021 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Rzepinie.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin