Szybki kontakt
95 759 63 45

Oferta dla Rolników

 

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w tym na zapasy o charakterze stałym, przejściowym, związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności, należności lub inne bieżące potrzeby.
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadania zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • posiadanie w Banku Spółdzielczym w Rzepinie rachunku bieżącego od co najmniej 6-ściu miesięcy bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (wówczas wymagana 6-ścio miesięczna historia rachunku)
 • ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • złożenie oświadczenia o utrzymywaniu w banku przez cały okres kredytowania rachunku, na który będą wpływały wpłaty z tytułu dopłat obszarowych.

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest w oparciu o: a) efektywności działalności gospodarczej, b) wysokości i częstotliwości obrotów, c) poziomu zdolności kredytowej, d) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, e) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu,
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do lat 3-ch,
 • odnawialny – każdy wpływ na rachunek zaliczany jest na spłatę kredytu, powodując jego odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty do wysokości przyznanego limitu kredytowego; ostateczna spłata następuje jednorazowo w terminie określonym w umowie.

Zalety produktu:

 • finansowanie dowolnych potrzeb,
 • korzystny okres spłaty,
 • możliwość spłaty całości lub części kapitału kredytu przed terminem wymagalności bez konsekwencji finansowych,
 • możliwa jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu obowiązywania umowy,
 • przed końcem okresu kredytowania możliwe uzyskanie nowego kredytu bez konieczności dokonania spłaty obecnie wykorzystanej kwoty kredytu – „odnowienie kredytu”,
 • możliwe zwiększenie kwoty kredytu przy „odnowieniu kredytu”.

Dokumenty i druki

Kredyt może być przeznaczony na:

 • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
 • zakup kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych, pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
 • zakup hodowlanych jałówek, loszek, owiec-maciorek kózek oraz rozpłodników buhajów, knurów, tryków, kozłów i ogierów z wyłączeniem zakupu na eksport,
 • zakup pszczelich matek użytkowych i reprodukcyjnych,
 • zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji żywności metodami ekologicznymi i przystosowanie gospodarstw rolnych do tej produkcji,
 • zakup paliwa na cele rolnicze.

Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadania zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać równowartości 1 000zł/1 ha użytków rolnych, (ograniczenie dotyczy wszystkich kredytów udzielonych klientowi w ramach produktu) wyznaczana w oparciu o: a) efektywności działalności gospodarczej, b) wysokości i częstotliwości obrotów, c) poziomu zdolności kredytowej, d) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, e) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu,
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do lat 3-ch,
 • nieodnawialny – nie podlega ponownemu wykorzystaniu,
 • kredytobiorca zobowiązany jest do wykorzystania, co najmniej 60% wartości kredytu na zakupy po dniu zawarcia umowy kredytowej lub w okresie 2 miesięcy przed dniem zawarcia umowy
 • kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania celowości wykorzystania kredytu, w terminie 2 miesięcy od dnia pobrania środków pochodzących z kredytu fakturami VAT lub innymi dowodami kupna – sprzedaży

Zalety produktu:

 • finansowanie szerokiego spektrum potrzeb,
 • korzystny okres spłaty,
 • możliwość spłaty całości lub części kapitału kredytu przed terminem wymagalności bez konsekwencji finansowych,
 • możliwa jednorazowa spłata kapitału kredytu na koniec okresu obowiązywania umowy.

Dokumenty i druki

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest w oparciu o: a) aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, b) ocenę zdolności kredytowej, c) rodzaj i wartość proponowanego zabezpieczenia spłaty kredytu, d) celowość/efektywność przedsięwzięcia, e) poziom ryzyka kredytowego.
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do 15 lat,
 • nieodnawialny – nie podlega ponownemu wykorzystaniu,
 • wymagany udział środków własnych klienta w inwestycji na poziomie 20%, przy czym w uzasadnionych przypadkach bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić

Zalety produktu:

 • finansowanie dowolnych inwestycyjnych potrzeb firmy w tym spłata kredytów w innych bankach,
 • korzystny okres spłaty,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału – do 12 miesięcy,
 • możliwość spłaty całości lub części kapitału kredytu przed terminem wymagalności bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Dokumenty i druki

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie realizacji przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta czyli klienta, który ubiega się lub, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej, przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków,
 • przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego,
 • przy udzielaniu kredytu mają zastosowanie przepisy określające zasady udzielania wsparcia ze środków funduszy pomocowych, zawarte w dokumentach programowych związanych z funduszami pomocowymi, w szczególności uszczegółowienia do programów, rozporządzenia wykonawcze oraz dokumenty konkursowe,
 • przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta.

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest w oparciu o: a) aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, b) ocenę zdolności kredytowej, c) zasady poszczególnych programów pomocowych, d) rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu
 • kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (ta część kosztów, na podstawie których instytucja kontraktująca określa wielkość dofinansowania) gdy kredytobiorca jest płatnikiem VAT – kredytowana jest wartość netto (z wyłączeniem VAT)
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do 5 lat – okres może zostać wydłużony, jeśli jest to zgodne z zasadami programu
 • nieodnawialny – nie podlega ponownemu wykorzystaniu,
 • wymagany udział środków własnych klienta w inwestycji na poziomie 20%, przy czym w uzasadnionych przypadkach bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić,

Zalety produktu:

 • umożliwienie realizacji inwestycji z udziałem funduszy pomocowych,
 • korzystny okres spłaty,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału, której okres ustalany jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji
 • możliwość spłaty całości lub części kapitału kredytu przed terminem wymagalności bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Dokumenty i druki

Poza ww. produktami Bank w swojej ofercie ma również kredyty tzw. „preferencyjne”, które objęte są pomocą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Pomoc ARiMR polega na:

 • dopłatach do oprocentowania (do spłaty odsetek) jakie klient zobowiązany jest płacić w związku z zaciągniętym kredytem lub
 • dopłatą do spłaty części kapitału kredytu, jaki klient zaciągnął.

Oferta Banku w odniesieniu do kredytów preferencyjnych obejmuje:

a) kredyty z dopłatą do oprocentowania:

 • kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych”- Symbol nBR10,
 • kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce” – Symbol nBR13,
 • kredyt na realizację inwestycji w ramach „Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce” – Symbol nBR14,
 • kredyt na realizację inwestycji w ramach „Branżowego programu mleczarstwa” – Symbol nBR15,
 • kredyt preferencyjny na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych – Symbol nGP,
 • kredyt preferencyjny na zakup użytków rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego – Symbol nGR,
 • kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych – Symbol nIP,
 • kredyt inwestycyjny na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol nKL01,
 • kredyt obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę – Symbol nKL02,
 • kredyt preferencyjny na zakup użytków rolnych – Symbol nKZ,
 • kredyt preferencyjny na utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia – Symbol nMR,
 • kredyt preferencyjny na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu – Symbol nNT,
 • kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania stosowanymi na zasadach pomocy de minimis na zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków – Symbol nGP,
 • kredyt z dopłatami ARiMR do oprocentowania stosowanymi na zasadach pomocy de minimis na zakup akcji lub udziałów spółek prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych lub przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków lub zakup udziałów jednoosobowych spółek Skarbu Państwa utworzonych w celu prowadzenia działalności w zakresie sztucznego unasieniania – Symbol nIP;

b) kredyty z częściową spłatą kapitału – kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału – Symbol CSK.

Objęcie klienta dopłatami z ARiMR jest uzależnione od spełnienia przez niego warunków wyznaczonych przez ARiMR, a zawartych w:

 • a) „Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania”;
 • b) „Wykaz działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów”,
 • c) „Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z pomocą ARiMR polegającą na częściowej spłacie kapitału kredytu”.

Aktualne treści ww. warunków znajdują się na stronie internetowej: ARiMR

Dokumenty i druki


Zastrzeganie kart:

Numery telefonów dostępne całą dobę:

 • 22 / 515 31 50
 • +48 22 / 515 31 50 (dla dzwoniących z zagranicy)

©2021 Wszystkie prawa zastrzeżone dla Banku Spółdzielczego w Rzepinie.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin