Oferta » Klienci Instytucjonalni

(wybierz ofertę która Cię interesuje)

Internet Banking / Internet Banking dla firm

Dla Klientów ceniących swój czas i pieniądze oraz tych którzy oczekują wygodnych rozwiązań proponujemy usługę Internet Banking, która daję możliwość zdalnego zarządzania swoimi finansami przez Internet.

Korzyści płynące z posiadania Internet Bankingu:

 • nieograniczony dostęp do rachunku – o dowolnej porze, z dowolnego miejsca,
 • możliwość zlecenia przelewu przez 24h/dobę,
 • możliwość zlecenia przelewu natychmiastowego (Express Elixir) – zlecenie on-line środki trafiają na rachunek beneficjenta po kilkunastu sekundach,
 • możliwość zlecenia realizowania tzw. zlecenia stałego,
 • możliwość doładowania telefonu,
 • możliwość wygenerowania wyciągów według potrzeb klienta.

Bank, kierując się rosnącymi potrzebami swoich klientów, w szczególności w zakresie mobilności, udostępnia usługę Internet Banking na urządzeniach typy smartfon czy tablet – patrz Usługi mobilne - aplikacja Nasz Bank

Usługi Mobilne - aplikacja Nasz Bank

Aplikacja mobilna Nasz Bank jest rozszerzeniem usługi Internet Banking, a jej zadaniem jest umożliwienie korzystania z dostępu do rachunków poprzez urządzenia mobilne typy smartfon lub tablet.

Możliwości aplikacji są niemalże tożsame jak w przypadku pracy z wykorzystaniem komputera. Klient ma możliwość 24h/dobę:

 • sprawdzić stan swoich rachunków,
 • sprawdzić historię obrotów na rachunkach,
 • zlecić realizację przelewu, w tym zaczytać treść przelewu z QR kodu,
 • zlecić realizację przelewu natychmiastowego (Express Elixir) – zlecenie on-line – środki trafiają na rachunek beneficjenta już po kilkunastu sekundach,
 • doładować telefon.

Dodatkowym atutem aplikacji jest możliwość wygodnego i bezpiecznego autoryzowania składanych zleceń, gdyż aplikacja zapewnia tzw. silne uwierzytelnienie.

Dokumenty:

SMS Banking

Dogodna forma zarządzania swoimi środkami poprzez usługę SMS Banking. Po otrzymaniu środków na rachunek Klient otrzymuje na telefon komórkowy wiadomość SMS w treści której znajduje się kwota jaką został uznany rachunek jak również stan wolnych środków do dyspozycji Klienta.

Klient ma prawo wyboru komunikatów, które otrzymuje przez SMS Banking:

 • zmiana salda,
 • otrzymanie wpłaty,
 • saldo codziennie o wskazanej godzinie,
 • komunikaty Banku.
 • Bank pobiera opłaty za czynności związane z SMS w wysokości określonej w obowiązującej taryfie opłaty i prowizji.

W celu uruchomienia usługi zapraszamy Klientów do placówek Banku.

Depozyty

1. Rachunek bieżący

Służący do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarcza . Pozwala on na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków poprzez gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenia z kontrahentami. Rachunek bieżący mogą założyć osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki budżetowe, fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty, organizacje społeczne i polityczne itd. Środki gromadzone na rachunku podlegają oprocentowaniu i gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny(BFG).

Korzyści z posiadania rachunku bieżącego:

 • przeprowadzanie rozliczeń w systemie Internet Banking dla firm lub Home Banking,
 • możliwość skorzystania z kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
 • zagospodarowanie nadwyżek finansowych w formie lokat terminowych,
 • możliwość złożenia zlecenia stałego bądź polecenia zapłaty,
 • korzystanie z międzynarodowej karty płatniczej za pomocą której można pobrać gotówkę w bankomacie, zapłacić w sklepach zarówno w kraju jak i za granicą.

2. Rachunek pomocniczy

Otwierany dla posiadaczy rachunku bieżącego na określone cele i służący do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych. Środki gromadzone na rachunku podlegają gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego(BFG).

3. Rachunek lokaty terminowej

Służy do przechowywania wolnych środków pieniężnych posiadacza rachunku przez czas określony z Bankiem. Minimalna kwota warunkująca prowadzenie rachunku lokaty terminowej wynosi 1000,00 zł. Bank otwiera i prowadzi rachunki lokat terminowych o zmiennym i stałym oprocentowaniu na okresy ustalone z posiadaczem rachunku. Wysokość oprocentowania zależna jest od zdeklarowanego i dotrzymanego przez posiadacza rachunku okresu lokaty terminowej. Odsetki naliczone są za okres deponowania zgodny z podpisaną umową.

Korzyści z posiadania lokaty terminowej:

 • brak opłat za prowadzenie rachunku,
 • bezpieczeństwo zdeponowanych środków - BFG,
 • możliwość negocjacji stóp procentowych w siedzibie banku.

Dokumenty i druki:

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU KREDYTOWYM

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadania zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy firmy i uzależniona od: a) efektywności działalności gospodarczej, b) wysokości i częstotliwości obrotów, c) poziomu zdolności kredytowej, d) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, e) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu,
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do lat 3-ch,
 • nieodnawialny - nie podlega ponownemu wykorzystaniu,

Zalety produktu:

 • finansowanie dowolnych potrzeb firmy (z wyłączeniem inwestycji),
 • korzystny okres spłaty,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału,
 • możliwość spłaty całości lub części kapitału kredytu przed terminem wymagalności bez konsekwencji finansowych.

Dokumenty i druki:

Klient na książce przychodów i kosztow

Klient na pełnej księgowości

Klient na ryczałcie lub karcie podatkowej

KREDYT OBROTOWY W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadania zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Rzepinie,
 • ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy firmy i uzależniona od: a) efektywności działalności gospodarczej, b) wysokości i częstotliwości obrotów, c) poziomu zdolności kredytowej, d) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, e) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu,
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do lat 3-ch,
 • odnawialny w okresie obowiązywania umowy każdą dokonaną spłatę kapitału można ponownie wykorzystać.

Zalety produktu:

 • finansowanie dowolnych potrzeb firmy,
 • korzystny okres spłaty,
 • możliwa jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu obowiązywania umowy,
 • przed końcem okresu kredytowania możliwe uzyskanie nowego kredytu bez konieczności dokonania spłaty obecnie wykorzystanej kwoty kredytu – "odnowienie kredytu",
 • możliwe zwiększenie kwoty kredytu przy "odnowieniu kredytu".

Dokumenty i druki:

Klient na książce przychodów i kosztow

Klient na pełnej księgowości

Klient na ryczałcie lub karcie podatkowej

KREDYT REWOLWINGOWY

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie stałych nakładów związanych z prowadzeniem działalności w tym:

 • zapasy o charakterze stałym
 • należności o charakterze stałym
 • inne potrzeby związane z prowadzeniem działalności

Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadania zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy firmy i uzależniona od: a) wysokości i częstotliwości obrotów, b) poziomu zdolności kredytowej, c) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, d) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu,
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do lat 3-ch,
 • odnawialny – każdy wpływ na rachunek jest zaliczany jest na spłatę powodując odnowienie kredytu o kwotę dokonanej spłaty i możliwość wielokrotnego wykorzystania, aż do wygaśnięcia umowy.

Zalety produktu:

 • korzystny okres spłaty,
 • możliwa jednorazowa spłata kredytu na koniec okresu obowiązywania umowy,
 • przed końcem okresu kredytowania możliwe uzyskanie nowego kredytu bez konieczności dokonania spłaty obecnie wykorzystanej kwoty kredytu – "odnowienie kredytu",
 • możliwe zwiększenie kwoty kredytu przy "odnowieniu kredytu".

Dokumenty i druki:

Klient na książce przychodów i kosztow

Klient na pełnej księgowości

Klient na ryczałcie lub karcie podatkowej

KREDYT PŁATNICZY

Kredyt może być przeznaczony na doraźne finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomoc na pokrycie przejściowego braku środków płatniczych – płatności zobowiązań z tytułu np. wynagrodzeń i pochodnych
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadania zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Rzepinie,
 • ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest zgodnie z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy firmy i uzależniona od: a) efektywności działalności gospodarczej, b) wysokości i częstotliwości obrotów, c) poziomu zdolności kredytowej, d) rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych, e) rodzaju i wartości proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu,
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do 90 dni,
 • nieodnawialny - częściowa lub całkowita spłata nie daje możliwości ponownego wykorzystania

Zalety produktu:

 • umożliwia unikanie zatorów płatniczych (poprawia płynność),
 • możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez konsekwencji finansowych.

Dokumenty i druki:

Klient na książce przychodów i kosztow

Klient na pełnej księgowości

Klient na ryczałcie lub karcie podatkowej

KREDYT INWESTYCYJNY

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, mających na celu odtworzenie, modernizację, zwiększanie majątku trwałego, tworzenie nowych lub rozwój istniejących zdolności wytwórczych lub usługowych, spłata kredytów w innych bankach
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej,
 • przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest w oparciu o: a) aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, b) ocenę zdolności kredytowej, c) rodzaj i wartość proponowanego zabezpieczenia spłaty kredytu, d) celowość/efektywność przedsięwzięcia, e) poziom ryzyka kredytowego.
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do 15 lat,
 • nieodnawialny - nie podlega ponownemu wykorzystaniu,
 • wymagany udział środków własnych klienta w inwestycji na poziomie 20%, przy czym w uzasadnionych przypadkach bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić

Zalety produktu:

 • finansowanie dowolnych inwestycyjnych potrzeb firmy w tym spłata kredytów w innych bankach,
 • korzystny okres spłaty,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału - do 12 miesięcy,
 • możliwość spłaty całości lub części kapitału kredytu przed terminem wymagalności bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Dokumenty i druki:

Klient na książce przychodów i kosztow

Klient na pełnej księgowości

Klient na ryczałcie lub karcie podatkowej

KREDYT UNIJNY SGB

Kredyt może być przeznaczony na finansowanie realizacji przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta czyli klienta, który ubiega się lub, któremu już przyznano dofinansowanie do przedsięwzięcia ze środków zagranicznych funduszy pomocowych za pośrednictwem jednostki kontraktującej (ARiMR, PARP lub inny organ występujący w roli instytucji przyznającej fundusze pomocowe)
Warunki otrzymania:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • posiadanie zdolności i wiarygodności kredytowej, przy założeniu, że beneficjent nie otrzyma wsparcia ze środków funduszy pomocowych i cały kredyt będzie spłacał z własnych zysków,
 • przedstawienie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • zgodność planowanego przedsięwzięcia z zasadami programu pomocowego,
 • przy udzielaniu kredytu mają zastosowanie przepisy określające zasady udzielania wsparcia ze środków funduszy pomocowych, zawarte w dokumentach programowych związanych z funduszami pomocowymi, w szczególności uszczegółowienia do programów, rozporządzenia wykonawcze oraz dokumenty konkursowe,
 • przedstawienie kopii wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami lub/i umowy o dofinansowanie, jeżeli została już zawarta.

Podstawowe parametry kredytu:

 • maksymalna kwota kredytu ustalana jest w oparciu o: a) aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy, b) ocenę zdolności kredytowej, c) zasady poszczególnych programów pomocowych, d) rodzaj i wartość proponowanych zabezpieczeń spłaty kredytu
 • kredytowaniu podlegają koszty kwalifikowane przedsięwzięcia (ta część kosztów, na podstawie których instytucja kontraktująca określa wielkość dofinansowania) gdy kredytobiorca jest płatnikiem VAT – kredytowana jest wartość netto (z wyłączeniem VAT)
 • bez minimalnego okresu kredytowania przy maksymalnym do 5 lat – okres może zostać wydłużony, jeśli jest to zgodne z zasadami programu
 • nieodnawialny - nie podlega ponownemu wykorzystaniu,
 • wymagany udział środków własnych klienta w inwestycji na poziomie 20%, przy czym w uzasadnionych przypadkach bank może to wymaganie ograniczyć lub całkowicie od niego odstąpić,

Zalety produktu:

 • umożliwienie realizacji inwestycji z udziałem funduszy pomocowych,
 • korzystny okres spłaty,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału, której okres ustalany jest na czas niezbędny do zakończenia finansowanej inwestycji (projektu) lub/i wpływu dotacji
 • możliwość spłaty całości lub części kapitału kredytu przed terminem wymagalności bez ponoszenia konsekwencji finansowych.

Dokumenty i druki:

Klient na książce przychodów i kosztow

Klient na pełnej księgowości

Klient na ryczałcie lub karcie podatkowej

Karty płatnicze

Bank oferuje szeroką gamę kart płatniczych, jeśli nie lubisz nosić gotówki wybierz naszą kartę:

MasterCard Business charge

Dzięki MasterCard Business charge dokonasz płatności za usługi i towary na całym świecie , wszędzie tam gdzie widzisz logo MasterCard . Karty typu charge są produktem o odroczonym terminie płatności , transakcji dokonujesz w ramach ustalonego miesięcznego limitu, który automatycznie odnawia się na kolejny okres. Zadłużenie spłacasz w trzecim dniu roboczym po zakończeniu miesiąca. Bank sam kontroluje termin spłaty i reguluje płatność z Twojego rachunku. Kartą tą możesz płacić za zakupy w Internecie.

W przypadku zagubienia lub kradzieży karty zastrzeżenia dokonasz pod nr telefonu 22 515 31 50.

MasterCard Business Gold charge

Visa Business

Funkcjonalna i nowoczesna karta debetowa umożliwiająca wypłatę gotówki i realizację transakcji bezgotówkowych również w formie zbliżeniowej do kwoty 50,00 zł . Dzięki tej karcie Posiadacz ma swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo Visa w kraju i za granicą przez cała dobę, bezpłatnie wypłaca gotówkę z bankomatów sieci SGB i BPS oraz ma kontrolę nad finansami poprzez możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej a w przypadku zagubienia karty możesz ją zablokować przez cała dobę.

Rachunki walutowe

Rachunki bieżące i terminowe prowadzone w walutach wymienialnych USD; EURO; GBP. Dowolna forma wpłat i wypłat z rachunku, możliwość dokonywania rozliczeń międzynarodowych i nieograniczony dostęp do środków na rachunku.

Doładowania

Jeśli posiadasz telefon komórkowy w sieci:

 • Diallo
 • Heyah
 • Orange
 • Plus na kartę
 • Polsat cyfrowy
 • T-mobile na kartę
 • Play
 • wRodzinie
 • nju Mobile
 • Virgin Mobile
 • Lycamobile

możesz doładować konto dowolnego telefonu komórkowego za pośrednictwem Internet banking dla firm. Za usługę doładowania nie jest pobierana żadna dodatkowa opłata a telefon zostaje automatycznie zasilony wybraną kwotą doładowania, która obciąży państwa rachunek w naszym Banku.

Zastrzeganie kart:

Numery telefonów dostępne całą dobę:

 • 22 / 515 31 50
 • +48 22 / 515 31 50 (dla dzwoniących z zagranicy)

Kursy walut

Kursy walut BS Rzepin

1 EUR

1 USD

1 GBP

zobacz więcej

Rynkowe stopy procentowe

WIBOR, WIBID

zobacz więcej


Kalkulator kredytowy

Oblicz swoją zdolność kredytową

zobacz więcej

Generator druków

Narzędzie generuje druki wpłat

wypełnij

Realizacja portalu i administracja: Projektowanie stron internetowych Szczecin Kulikowski-it.pl